Szkolenia

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleń przygotowaną w związku ze zmianami, jakie zachodzą w przepisach prawnych dotyczących m.in. realizacji projektów unijnych.

Szkolenia organizowane są we współpracy przez podmioty:

Prywatna Wyższa  Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie

Polsko- Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa w Warszawie

W cenę kursu wliczone są 3 – miesięczne konsultacje z trenerem drogą e-mail.

Wykładowca:

  • ekspert ds. oceny wniosków: m.in. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, PARP, NCBiR (w programach PO IR, PO WER, PO PW
  • trener (m.in. szkolenia zespołów realizujących projekty w przedsiębiorstwach na etapie przygotowania do ich kontroli , szkolenia prowadzone na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich Urzędów Pracy,)

Prowadzone są również szkolenia zamawiane pod potrzeby Klienta, również poza Warszawą.

Oferujemy także doradztwo projektowe, audyty projektów między i – przedkontrolne.

Zapytania oraz zgłoszenia na szkolenia prosimy kierować na adres: aleksandra.janisiewicz@pkihp.pl; szkolenia@pkihp.pl; tel:+ 48 22 630 9782

Formularz zgłoszeniowy

Poniżej tematyka szkoleń

Lp. Nazwa szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia  
1. Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 (przekroczenie terminów, monitoring, przekroczenie ustalonego budżetu, kwalifikowalność/niekwalifikowalność wydatków). 14-15.10

PWSBIA, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa

 

 Program i szczegółowe informacje
2. Zakres odpowiedzialności  pracownika realizującego projekt współfinansowany ze środków EFS w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. 17-18.10 PWSBIA, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa  Program i szczegółowe informacje
3. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach finansowanych z EFS 21-22.10 PWSBIA, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa  Program i szczegółowe informacje
4.  Wdrażanie WCAG 2.0 w projektach informatycznych 04-05.11 PWSBIA, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa  Program i szczegółowe informacje
5. Unikanie nieprawidłowości  i błędów podczas rozliczania i realizacji projektów unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFS 07-08.11 PWSBIA, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa  Program i szczegółowe informacje
6. Szkolenie – Kontrola i audyt projektów współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 18-19.11 PWSBIA, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa  Program i szczegółowe informacje
7. Fundusze unijne dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw – Jednostki samorządu terytorialnego 25-26.11 PWSBIA, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa  Program i szczegółowe informacje
8. Fundusze unijne dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw -Przedsiębiorcy 28-29.11 PWSBIA, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa  Program i szczegółowe informacje
9. Podatek VAT 02-03.12 PWSBIA, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa  Program i szczegółowe informacje
10. Prawo zamówień publicznych 05-06.12 PWSBIA, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa  Program i szczegółowe informacje
11. Przygotowanie do nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 09-10.12 PWSBIA, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa  Program i szczegółowe informacje

W razie zgłoszenia zapotrzebowania istnieje możliwość zorganizowania dodatkowego terminu szkolenia.