Konkurs dla poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Szanowni Państwo Przedsiębiorcy,

Niniejszym informujemy , że zbliżają się terminy składania wniosków  na dofinansowanie wdrożenia modeli biznesowych w ramach   1.2. Internacjonalizacja MŚP ,  1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP oraz 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

Programy dedykowane są do Przedsiębiorców mających siedzibę lub oddział na terenie Polski Wschodniej tj. makroregion obejmujący pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Oddział  powinien prowadzić działalność produkcyjną/usługową i zatrudniać pracowników na etacie.

 

Firmy posiadające siedziby poza województwami „Polska wschodnia” mogą ubiegać się o dofinansowania na projekty Badawczo-Rozwojowe.

POLSKA  WSCHODNIA

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy , małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą – siedziba główna lub oddział  – na terytorium Polski Wschodniej.

1.2. Internacjonalizacja MŚP

Możliwością objęcia dofinansowaniem podlegają projekty dotyczące realizacji działań prowadzących do przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego, koszty usług doradczych;

 • koszty doradztwa oraz zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności,
 • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.

 

1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP

  Możliwością objęcia dofinansowaniem podlegają koszty w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej. obejmujące:

Ø  nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;

Ø  nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż określone w pkt 1;

Ø  nabycie robót i materiałów budowlanych;

Ø  raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych  i niezabudowanych,

Ø  raty spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 4

Ø  nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R,

 

1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

W ramach poddziałania przewiduje się wsparcie konsorcjów MŚP w zakresie tworzenia  i rozwoju produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS) wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej. Możliwością objęcia dofinansowaniem podlegają koszty w zakresie:

 • inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych,
 • rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
 • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu,  w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania ww. standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.
 • koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:
 • nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego,
 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych w tym w szczególności: niezbędnego wyposażenia obiektów będących przedmiotem realizowanego projektu zapewniającego pełną funkcjonalność tych obiektów, infrastruktury towarzyszącej, m.in.: obiektów architektury ogrodowej, elementów użytkowych służących rekreacji i utrzymaniu porządku,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • koszty działań promocyjno-informacyjnych dotyczących sieciowego produktu opracowanie  i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu.

Więcej informacji o ww programach możecie otrzymać kontaktując się z naszą Izbą lub na stronach internetowych PARP.

https://popw.parp.gov.pl/tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-1-3-2-tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp

 

Piotr Guzowski
Prezes
Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa
tel/fax: + 48 22 630 97 82
tel: + 48 22 630 96 53
kom: + 48 605 348 396
e-mail: prezes@pkihp.pl