Ćwierć wieku owocnej współpracy – artykuł profesora Zhetpisbaya Bekbolatuly

Ćwierć wieku owocnej współpracy

Pod egidą Biura Informacji PKIHP w Ałmaty, 7 kwietnia na Kazachskim Narodowym Uniwersytecie im. Al-Farabi odbyły się obrady okrągłego stołu na temat „Historia owocnej współpracy” z okazji 25-rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Republiką Kazachstanu i Rzeczpospolitą Polską. Stosunki dyplomatyczne między obydwoma krajami zostały ustalone 6 kwietnia 1972 roku. W przyszłości, wzajemne wizyty na najwyższym poziomie, w tym wizyta państwowa prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa do Polski w zeszłym, w 2016 roku, dała mocny impuls dla rozwoju dwustronnych kontaktów we wszystkich dziedzinach współpracy. We wrześniu tego roku przewiduje się wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy do Kazachstanu.

W obradach Okrągłego Stołu wzięli udział Radosław Gruk, Konsul RP w Kazachstanie, Almasza Arenowa, doradca MSZ Kazachstanu, Kajrat Alimgazinow, zastępca dyrektora archiwum Prezydenta Kazachstanu, Włodzimierz Kurowski, Radca Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej, Sławomir Wróblewski, profesor uniwersytetu gospodarki narodowej, przedstawiciel Polonii lokalnej Leon Krynicki. Historycy i dziennikarze przygotowali interesujące prezentacje, pokaz filmu o Polsce.

profesor Zhetpisbay Bekbolatuly,
Naczelnik wydziału Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu im.Al-Farabi,
Kierownik biura informacyjnego PKIHP
w Ałmaty

 

Плодотворному сотрудничеству – четверть века

Под эгидой Информационного бюро ПКТП в городе Алматы 7 апреля в Казахском национальном университета имени аль-Фараби прошел Круглый стол на тему «История плодотворного сотрудничества», посвященный 25 летию установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Польша. Дипломатические отношения между двумя странами установлены 6 апреля 1992 года. В дальнейшем мощный стимул развитию двусторонних контактов во всех сферах взаимодействия придали взаимные визиты на высшем уровне, в том числе государственный визит Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Польшу в прошлом, 2016 году. В сентябре этого года ожидается визит визит Президента Польши Анджея Дуды в Казахстан.

В работе Круглого стола, в котором приняли участие и выступили Радослав Грук, Консул Польши в Казахстане, Алмаша Аренова, советник МИД Казахстана, Кайрат Алимгазинов, заместитель директора Архива Президента Казахстана, Влоджимеж Куровски, начальник Отдела Содействия торговли и инвестициям Посольства Польши в Казахстане, Славомир Врублевски, профессор университета Нархоз, представитель местной Полонии Леон Крыницки, ученые-историки и журналисты сделали интересные доклады, показан фильм о Польше.

Жетписбай Бекболатулы,
заведующий кафедрой КазНУ им. Аль-Фараби,
руководитель Информационного бюро ПКТКП
в городе Алматы